EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
25-419 Kielce, ul. Rolna 8, lok. 0.4

tel. + 48, 502.590.632
e-mail: biuro@ekoprojekt.net     strona internetowa:  www.ekoprojekt.net
Copyright © 2006 by
EKOPROJEKT
Waldemar Kiniorski
All Rights reserved

biuro@ekoprojekt.net
Oczyszczalnia ścieków w Koninie
EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
Biuro projektów w branży instalacyjnej i ochrony środowiska

 
     mgr inż. Waldemar Kiniorski zrealizował w latach 1998-2001, jako Generalny Projektant oraz Główny Technolog firmy Hydro-Lemna S.A. wielobranżowe opracowania projektowe o zakresie rzeczowym:

1.Projekt podstawowy
        - projekt technologiczny
        - Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
        - Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na
           budowę i wstępną eksploatację modernizowanej oczyszczalni oczyszczalni
2.Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach

Opracowanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków dla Konina Prawobrzeżnego" obejmowała w swoim zakresie:
         - modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków dla Konina Prawobrzeżnego,
            Konin ul. Poznańska 49, dla przepustowości Qdśr=16 000 m3/d
         - rozbudowę oczyszczalni ścieków dla Konina Lewobrzeżnego, Konin - Pawłówek,
           ul. Nadrzeczna 2 ,w zakresie przeróbki osadowej z oczyszczalni Prawobrzeżnej
           i Lewobrzeżnej
Dodatkowo  wykonnane prace projektowe w branży technologicznej - urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych zarówno w projekcie budowlanym,
jak i w projektach wykonawczych poszczególnych obiektów oczyszczalni ścieków.

Podstawowe dane oczyszczalni ścieków
        - przepustowość oczyszczlni Qdśr=16 000 m3/d
        - charakterystyka ścieków surowych:
                  - BZT5   = 475 mg/l
                  - Zog      = 425 mg/l
                  - Nog      = 77 mg/l
                  - N-NH4  = 47 mg/l
                  - Pog       = 12 mg/l
        - charakterystyka ścieków oczyszczonychy:
                  - BZT5   = 15 mg/l
                  - Zog      = 50 mg/l
                  - Nog      = 30 mg/l
                  - N-NH4  = 6 mg/l
                  - Pog       = 1,5 mg/l

Ważniejsze obiekty oczyszczalni:

- budynek mechanicznej kraty schodkowej z instalacją higienizacji skratek
- piaskownik pionowy, napowietrzany z łapaczem części pływających
- stacje pomiarowa ścieków na dopływie i odpływie
- osadniki wstępne poziome
- pompownia osadu wstępnego
-  pompownia pośrednia
- komora rozdziału ścieków na reaktory biologiczne
- reaktor biologiczny LANR II ® - komora defosfaiacji, denitryfikacji. nilryiikacji
- zbiorniki wyrównawcze po oczyszczeniu wstępnym
- komora rozdziału ścieków na osadniki wtórne
- osadniki wtórne - poziome
- pompownia recyrkulacyjna
- zbiornik gromadzenia osadu mieszanego na oczyszczalni Prawym Brzegu rzeki
   Warty
- podczyszcalnia wód deszczowych
- wylot do rzeki Warty
- budynek dmuchaw
- stacja dawkowania koagulanta
- biofiltry do eliminacji zapachów
- pompownia tranzytowa tłocząca osad na Lewy Brzeg Warty
- dyspozytornia z zapleczem socjalnym dla obsługi oczyszczalni
- zbiornik magazynowania osadu na Lewym Brzegu Warty
- pompownia osadu do odwodnienia
- budynek gospodarki opadowej wiata na osad odwodniony

Ogólny zakres prac związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków:
Zgodnie z ogólnym schematem funkcjonowania oczyszczalni ścieków na Prawym brzegu i lewym Brzegu określa się zakres prac budowlanych:
     - kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w oparciu o najnowsze
        rozwiązania technologiczne na terenie istniejącej oczyszczalni przy
        ul. Poznańskiej 49 o przepustowości Qdśr=16 000m3/d z uwzględnieniem
        wykorzystania istniejących obiektów (tj. osadników wstępnych - prostokątnych,
        osadników Imhoffa, przepompowni osadowej...)
     - dostosowanie procesów technologicznych do usuwania związków biogennych
        zgodnie z wymogami w tym zakresie obowiązującymi po roku 2000.
     - rozwiązanie gospodarki odpadami z oczyszczalni ścieków na prawym brzegu, tj.:
          - skratki
          -  piasek z piaskownika
          - osad wstępny z osadników wstępnych
          - osad nadmierny z osadników wtórnych
             (osad wstępny i nadmierny jest zmieszany w zbiorniku gromadzenia osadu)
     - rozwiązanie hermetyzacji, dla obiektów oczyszczalni prawobrzeżnej, które były
       powodem wytwarzania przykrych zapachów -  wymaganie zawarte w „Decyzji o
       warunkach zabudowy ...”
     - rozwiązanie odprowadzenia wód deszczowych z terenów oczyszczalni
     - wytyczne technologiczne do sterowania procesami na oczyszczalni
     - rozwiązanie lokalizacji obiektów technologicznych dla potrzeb rozbudowy
       oczyszczalni ścieków dla okresu kierunkowego Ţ Qdśr=32 000 m3/d
Oczyszczalnia ścieków
w Jędrzejowie. Osadnik wtórny.
Oczyszczalnia ścieków
w Jędrzejowie.
Schemat technologiczny.
Osadnik wstępny - poziomy
przed modernizacją
Zbiornik magazynowy osadu na Prawym brzegu - adaptacja osadników Imhoffa
Osadniki wtórne poziome ze zgarniaczami lewarowymi  po modernizacji
Osadniki wstępne - poziome
przed modernizacją
WKF przed modernizacją, zaadaptowany pod potrzeby despozytornii
Nowy reaktor biologiczny z komora defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji,
przykryty w całości panelami z laminatu
WKF przed modernizacją, zaadaptowany pod potrzeby despozytornii
Nowy osadnik wtorny - zgarniacz lewarowy
Biofiltr odciągający odory między innymi z reaktora biologicznego, zbiorników, budynku krat
Widok na komorę rozdziału przed reaktorem, pompownię recyrulacyjną i reaktor biologiczny
Pompownia recyrkulacyjna - nowa
Budynek dmuchaw z dmuchawami promieniowymi
Nowy budynek krat
Kronika realizacji obiektu:
Logo Logo