Oczyszczalnia ścieków w Błoniu
EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
Biuro projektów w branży instalacyjnej i ochrony środowiska

 
Oczyszczalnia ścieków
w Jędrzejowie. Osadnik wtórny.
Oczyszczalnia ścieków
w Jędrzejowie.
Schemat technologiczny.
     Mgr inż. Waldemar Kiniorski zrealizował w latach 2000 - 2001, jako Generalny Projektant oraz Główny Technolog wielobranżowe opracowania projektowe o zakresie rzeczowym:
      1. Koncepcja programowo - przestrzenna modernizacji i rozbudowy
          miejskiej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Błonie
      2. Projekt budowlany modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni
          ścieków komunalnych i przemysłowych dla miejscowości Błonie wraz
          z operatem wodnoprawnym i wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi
         do uzyskania pozwolenia na budowę
      3.Projekty wykonawcze wraz z przedmiarem robót i kosztorysem
         inwestorskim modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni
         ścieków komunalnych i przemysłowych dla miejscowości Błonie
Realizację modernizacji oczyszczalni wg wyżej opracowanych projektów wykonała firma Mitex S.A. w latach 2002 - 2004.
Odbiór oczyszczalni wraz z uzyskaniem pozytywnego efektu ekologicznego odbył się 31.12.2004 r.

Ze względu na trudności ekonomiczne firmy Hydro-Lemna S.A. od 01.09.2003 do 31.12.2004 firma EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski przejęła obowiązki prowadzenia wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji wg ww. projektu, którego mgr inż. Waldemar Kiniorski był Generalnym Projektantem.
Realizacja nadzoru autorskiego polegała na uczestnictwie w Radach Budowy, co najmniej 1 - 2 razy w miesiącu oraz przygotowaniu pisemnych wyjaśnień oraz rozwiązań zamiennych.

Udział ścieków przemysłowych:
Proces oczyszczania ścieków, które okazały się bardzo trudne ze względu na bardzo duży udział ścieków z przemysłu, tj:
     - ZPOW Dawtona - odprowadza 150 m3/d ścieków,
     - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska - odprowadza 150 m3/d ścieków,
     - EJKO - odprowadza 250 m3/d ścieków,
     - Linhoff- odprowadza 500 m3/d ścieków,
     - RSP Białuty - odprowadza 50 m3/d ścieków,
     - Suszarnia Jaworski- odprowadza 70 m3/d ścieków,
    - TAB - odprowadza 600 m3/d ścieków,
    - MERA i PKS, POLKAT- odprowadzają 1200 m3/d ścieków

Proces technologiczny:
Ścieki z dowożone do automatycznej stacji zlewczej i ścieki wysoko stężone z zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego  po wstępnym podczyszczeniu w układzie beztlenowym oczyszczalni, zaadaptowanym z dawnych osadników Imhoffa wraz ze ściekami dopływającymi kanalizacją, kierowane są do pompowni głównej, w której na dopływie zainstalowano kraty automatyczne. Ścieki tłoczone są do piaskownika, z którego przepłyną grawitacyjnie do osadnika wstępnego, a następnie do komór osadu czynnego. Ścieki przepłyną dalej do osadników wtórnych, z których odprowadzane są do odbiornika.
Oczyszczanie w części biologicznej oczyszczalni oparte jest o technologię osadu czynnego z symultanicznym strącaniem fosforu, ale zmodyfikowaną w celu prowadzenia zintegrowanych procesów usuwania węgla, azotu i fosforu.
Każdy ciąg technologiczny komór osadu czynnego będzie się składał z:
     - komory defosfatacji
     - komór denitryfikacji
     - komór nitryfikacji
Zastosowano system napowietrzania drobnopęcherzykowego opartego o dyfuzory drobnopęcherzykowe płytowe typu Hafi.
Osad recyrkulowany z osadników wtórnych kierowany jest do strefy niedotlenionej (komora denitryfikacji), a nie do strefy beztlenowej, co powoduje ograniczenie wpływu azotanów recyrkulowanych z osadem na proces uwalniania fosforu w strefie beztlenowej (defosfatacji). W celu utrzymania stężenia osadu w układzie wszystkich komór reaktora z końca komory niedotlenionej poprowadzona jest druga recyrkulacja wewnętrzna do komory beztlenowej (defosfatacji). Recyrkulacja wewnętrzna ze strefy tlenowej do niedotlenionej może być automatycznie ograniczana w celu zminimalizowania stężenia azotanów w recyrkulacje do komór beztlenowych.
Ze względu na znaczne stężenie fosforu w ściekach surowych istnieje zagrożenie, że usuwanie go na drodze biologicznej (do stężenia 1,5 mg/l), będzie bardzo trudne.
Przy wbudowaniu fosforu w masę osadu na poziomie 4% pozostawia w ściekach ok. 6,3 mg/l fosforu. Z ww. powodów zdecydowano się na symultaniczne strącanie fosforu (koagulant podawany do rurociągu osadu recyrkulowanego). W trakcie rozruchu zrezygnowano ze strącania chemicznego, ze względu na bardzo dobre efekty usuwania osadu na drodze biologicznej.
Osad z osadników wtórnych kierowany jest do komory czerpnej pompowni osadowej skąd jest recyrkulowany do komór osadu czynnego. Osady wtórne nadmierne przepompowywane są do zagęszczania mechanicznego - taśmowego, a następnie do komór fermentacyjnych.

Procesy jednostkowe na oczyszczalni ścieków

Procesy oczyszczania ścieków:
- beztlenowe podczyszczanie ścieków silnie stężonych (przemysłowych oraz
   dowożonych) w reaktorach anaerobowych
- proces cedzenia na kracie -oddzielenie skratek
- sedymentacja zawiesin ziarnistych (piasku) w piaskowniku poziomym ze
  zgarniaczami pługowymi
- sedymentacja wstępna na osadniku wstępnym, radialnym
- zintegrowane usuwanie zanieczyszczeń węglowych, azotu i fosforu w procesach
   nitryfikacji, denitryfikacji i biologicznej defosfatacji wraz z symultanicznym
   strącaniem fosforu
- klarowanie ścieków w osadnikach wtórnych

Proces technologiczny utylizacji osadów:
- sedymentacja osadu w osadniku wstępnym
- sedymentacja osadu w osadnikach wtórnych
- zagęszczanie osadu wstępnego na zagęszczaczu grawitacyjnym
- zagęszczanie osadu nadmiernego i chemicznego na zagęszczaczu mechanicznym
- fermentacja metanowa w zamkniętych komorach fermentacyjnych wraz z produkcją
  biogazu
- odwadnianie osadu na prasie taśmowej
- higienizację osadu wapnem
- zagospodarowanie osadów ustabilizowanych
Przed modernizacją - rok 2000
Pomieszczenie krat.
Obiekt bardzo zniszczony
Po modernizacji - rok 2005
Stacja zlewcza HB9
Przed modernizacją - rok 2000
Reaktor biologiczny, tylko z napowietrzaniem. Bardzo zły stan techniczny
W tarkcie budowy - rok 2004
Realizacja drugiego reaktora bilogicznego.
Odbiór - rok 2005
Reaktor biologiczny, komora napowietrzania.
Bardzo dobre efekty pracy
Odbiór - rok 2005
Reaktor biologiczny - widok
Przed reaktorem komora rozdziału
Przed modernizacją - rok 2000
Osadnik wstępny
Bardzo zła praca osadnika
Przed modernizacją - rok 2000
Osadnik wtórny
Widoczna flotacja osadu wtórnego

W trakcie budowy- rok 2004
Osadnik wtórny
W trakcie budowy- rok 2004
Osadnik wtórny
Osadnik został podwyższony.
Odbiór- rok 2005
Osadnik wstępny. Bardzo dobra praca osadników.
Przed modernizacją - rok 2000
WKF.
Odbiór - rok 2005
WKF
Kronika realizacji obiektu:
Copyright © 2006 by
EKOPROJEKT
Waldemar Kiniorski
All Rights reserved
biuro@ekoprojekt.net
EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
25-419 Kielce, ul. Rolna 8, lok. 0.4

tel. + 48, 502.590.632
e-mail: biuro@ekoprojekt.net     strona internetowa:  www.ekoprojekt.net
Poolityka prywatności
Logo Logo