Podstawowe parametry projektowe projektowanej oczyszczalni
ścieków w Błoniu:

Lp.

Parametr

Jedn.

Wartość

I ETAP

Wartość

II ETAP

UWAGI:

Parametry do projektowania części mechanicznej

1

Qdśr

m3/d

m3/h

4800

200

7200

300

przepływ średniodobowy

2

Qhmax

m3/h

l/s

596

166

894

248

przepływ maksymalny

Nog * Qdśr

3

Qmin

m3/h

l/s

387

108

581

161

przepływ minimalny

4

Qhdz

m3/h

l/s

343

95

514

143

przepływ z godzin dziennych

Qhdz= Qdśr/14

5

Nog

-

2,98

2,98

ogólny współczynnik nierównomierności

Parametry ścieków surowych, dopływających do oczyszczalni

6

RLM

MR

53 040

79 560

dla BZT5=60g/M*d

7

BZT5

mg/l

663

663

stężenia ścieków surowych wyznaczono w oparciu o bilans ścieków

8

Zog.

mg/l

624

624

9

Nog.

mg/l

76

76

10

N- NH4

mg/l

38

38

11

Pog.

mg/l

18

18

Parametry ścieków oczyszczonych

12

BZT5

mg/l

15

15

 

13

Zog.

mg/l

30

30

14

Nog.

mg/l

30

30

15

N - NH4

mg/l

6

6

16

Pog.

mg/l

1,5

1,5


Opracowanie projektowe obejmowało obiekty znajdujące się
na oczyszczalni ścieków w Błoniu, przy ul. Towarowej 5, tj:

Nr obiektu

Nazwa obiektu

Zakres

02

Przepompownia główna ze stacja krat

modernizacja (studnia zapuszczana o D=12m, i 9,6m pod ziemią z częścią nadziemną)

03

Piaskownik poziomy, L=17m ze zgarniaczem mechanicznym

modernizacja

04

Zagęszczacz osadu

adaptacja osadnika wstępnego

05

Osadnik wstępny D=20m

modernizacja

06

Komora rozdziału przed reaktorem biologicznym LANR II

nowy

07.1

Reaktor biologiczny LANR II nr 1

nowy

07.2

Reaktor biologiczny LANR II nr 2

nowy

07.3

Reaktor biologiczny LANR II nr 3 (dla II etapu)

nowy

08

Komora rozdziału przed osadnikami wtórnymi

nowy

09.1

Osadnik wtórny (istniejący) D=25m

modernizacja

09.2

Osadnik wtórny (istniejący) D=25m

modernizacja

09.3

Osadnik wtórny (projektowany w II etapie) D=25m

nowy

09.4

Pompownia kożucha

nowy

10

Komora rozdziału osadu recyrkulowanego na osadniki

modernizacja

11

Pompownia osadu recyrkulowanego

(i nadmiernego)

modernizacja

12.1

Wydzielona komora fermentacyjna D=10m i  V=930

modernizacja

12.2

Wydzielona komora fermentacyjna D=10m i  V=930

modernizacja

12.3

Budynek przy WKF (pompownia osadu do komór fermentacyjnych)

modernizacja

12.4

Budynek przy WKF (hala wymiennikowni)

modernizacja

13

Komora rozdziału osadu recyrkulowanego przed reaktorem LANR

nowy

17

Wiata na osad odwodniony

nowy

18

Budynek dmuchaw

nowy

19

Rurociagi technologiczne

nowy / modernizacja

20.1

Kanały technologiczne – piaskownik – komora ścieków przed osadnikiem; obejście osadnika; osadnik wstępny-komora za osadnikiem wstępnym

nowy / modernizacja

20.2

Kanały technologiczne – osadniki wtórne - wylot

nowy / modernizacja

21

Kanalizacja sanitarna

modernizacja

22

Kanalizacja deszczowa

nowy

23

Sieć wodociągowa

modernizacja

25

Budynek socjalno-techniczny

modernizacja

26

Stacja transformatorowa

modernizacja

28

Makroniwelacja, drogi i chodniki

modernizacja

29

Zastawka główna

modernizacja

30

Stacja koagulanta

nowy

32

Sieci elekroenergetyczne

nowy / modernizacja

33

Stanowisko poboru prób nr 1

nowy

34

Stanowisko poboru prób nr 2

nowy

35

Wylot do odbiornika

modernizacja

36

Sieci zewnętrzne c.o.

modernizacja

37

Agregat prądotwórczy

nowy

38

Studnia wodomierzowa

nowa