EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
25-419 Kielce, ul. Rolna 8, lok. 0.4

tel. + 48, 502.590.632
e-mail: biuro@ekoprojekt.net     strona internetowa:  www.ekoprojekt.net
Copyright © 2006 by
EKOPROJEKT
Waldemar Kiniorski
All Rights reserved

biuro@ekoprojekt.net
Biuro Projektów EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski, powstalo na bazie kadry projektantów nie istniejącej firmy Hydrolemna S.A, będącej jedną z wiodących firm w Polsce w branży wodno - ściekowej.
Właściciel biura mgr inż. Waldemar Kiniorski, był Generalnym Projektantem, Kierownikiem Pracowni Projektowej i Głównym Technologiem firmy Hydrolemna S.A. realizując między innymi obiekty:
Krótki rys historyczny ...
EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski
Biuro projektów w branży instalacyjnej i ochrony środowiska
Obecnie biuro skupia się przede wszystkim na realizacji wielobranżowych projektów budowlano-wykonawczych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej, głównie
w segmencie oczyszczalni ścieków komunalnych oraz oczyszczlni
i podczyszczalni ścieków dla przemysłu. Projekty są przygotowywane zgodnie z wymaganiami jakie są narzucone przez Unię Europejską do skorzystania
z funduszy strukturalnych.
Dodatkowym obszarem działania firmy są realizacje dokumentacji projektowej dla przemysłu w zakresie:
    - projekty instalacji w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenach
      górniczych, tj. pompownie odwodnieniowe, rurociagi przesyłowe, kanały
      odwodnieniowe, sieci wodociągowe, itp.
    - realizacja operatów wodnoprawnych, w tym zintegrowanych dla całych
      zakładów przemysłowych
    - projekty składowisk nadkładu oraz ich rekultywacji na obszarach górniczych
    - projekty kanalizacji deszczowej wraz z systemem oczyszczania
    - projekty kanalizacji sanitarnej    
    - projekty instalacji wewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych
    - projekty instalacji wentylacji mechanicznej wraz z ogrzewaniem budynków
      technologicznych oczyszczalni oraz hal przemysłowych różnego
      przeznaczenia, a w szczególności pomieszczeń ze środowiskiem
     agresywnym lub zagrożonym wybuchem
Dla realizacji powyższych celów, zorganizowano cyfrowe stanowiska  projektowe, wyposażone w licencjonowane oprogramowanie, które przy wykorzystaniu urządzeń skanujących i plotujacych w zanakomity sposób wpłynęły na efektyność
i terminowość opracowywanej dokumentacji.
Biuro wykorzystuje oprócz typowego oprogramowania biurowego, specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie:
      - AutoCAD firmy Autodesk do realizacji głównych podstawowych prac
         projektowych
      - AutoPROFIL 7, firmy ProfilP do wykonywania profili rurociagów sieci
        zewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych, co, itp.
      - CADVent  firmy Lidab do wykonywania projektów rurowych instalacji
         technologicznych , wod-kan i wentylacji realizowanej w technologii 3D
      - NormaPro do wykonywania kosztorysów inwestorskich
      - oraz arkusze obliczeniowe i inne oprogramowanie do wymiarowania
        technologicznego, hydrauliczego, bilansu ciepła, wyznaczania sterf
        zagrożenia wybuchem itp. poszczególnych obiektów
      - i inne
Aktualny kierunek rozwoju firmy
- modernizację oczyszczalni ścieków w Łasku Qdśr=6000/1000m3/d
- modernizację oczyszczalni ścieków w Koninie Qdśr=16000m3/d
  (wyróżnienie Budowa Roku),  
więcej ...>>>
- modernizację oczyszczalni ścieków w Turku Qdśr=15750m3/d,    
- modernizację oczyszczalni ścieków w Słupcy Qdśr=2300/4600m3/d
- modernizację oczyszczalni ścieków w Błoniu Qdśr=4800/7200m3/d,
więcej ...>>>
- modernizację oczyszczalni ścieków w Bełchatowie Qdśr=13000m3/d
- kordynacja wraz z projektowaniem zadania pn."Program Pilica",
   który obejmował realizację ok. 300km kanalizacji sanitarnej
   i oczyszczalnię ścieków w Mniszkowie (38 pozwoleń na budowę).
- oraz kilkadziesiąt innych mniejszych oczyszczalni, kanalizacji,
   wodociągów  i innych obiektow inżynierskich z branży wodno - .ściekowej.
Oczyszczalnia ścieków
w Koninie - część mechaniczna
Oczyszczalnia ścieków
w Koninie
część mechaniczna.
Projekt Instalacji dla podczyszczalni ścieków dla Zakładu Rybnego w Pierzchnicy, wykonany w technologii 3D
W związku z wdrożeniem ww. technologii biuro projektów EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski zrealizował jako wiodące biuro projektowe, ważniejsze wielobranżowe projekty budowlano - wykonawcze, tj.
- projekt zamienny modernizacji oczyszczalnie ścieków w Poddębicach
   Qdśr=2900m3/d (przekazany do użytkowania 05.2005)
- projekt modernizacji - oczyszczalnie ścieków w Jędrzejowie Qdśr=8620m3/d,
- projekt  - oczyszczalnia ścieków dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego
   G. Nowakowski k/Opoczna,
- operat zintegrowany dla Zakładu Wapienniczego Lhoist Bukowa w Bukowej,
- projekt myjni samochodowej dla Zakładu Wapienniczego Lhoist Bukowa
- projekt składowiska nadkładu dla Zakłądu Wapienniczego Lhoist Bukowa
  o obj.  1,5 mln m3

Dodatkowo biuro projektów EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski sprawowało wielobranżowy, czynny nadzór autorski nad realizacją między innymi:
- oczyszczalnie ścieków w Wilczynie Qdśr=1200m3/d,
- oczyszczalnie ścieków w Błoniu, Qdśr=4800/7200 m3/d
- oczyszczalnie ścieków w Poddębicach, Qdśr=2900m3/d
Biuro projektów EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski zrealizowało wielobranżowe projekty budowlano - wykonawcze dla firmy PP-EKO Sp. z o.o. w Warszawie, tj.
- podczyszczalnia ścieków dla Zakładu Hortex S.A. o/ w Skierniewicach
  Qdśr=3000m3/d etap Ia (zbiornik wyrównawczy, pompownia pośrednia, itp.)
- podczyszczalnia ścieków dla Zakładu Hortex S.A. o/ w Skierniewicach
  Qdśr=3000m3/d etap Ib (część mechaniczna - sito, piaskownik , pompownia
  główna)
- podczyszczalnia ścieków dla Zakładu Hortex S.A. o/ w Skierniewicach
  Qdśr=3000m3/d etap Ib (budynek technologiczny)
- podczyszczalnia ścieków dla Zakładu Hortex S.A. o/ w Skierniewicach
  Qdśr=3000m3/d etap II (złoże biologiczne, stacja odwadniania, odanik wtórny,
  reaktor biologiczny, biofilt, itp.)
- oczyszczalnia ścieków dla Zakładu Wód Mineralnych "JURAJSKA"
  w Myszkowie (pompownia, złoże biologiczne, osadnik, stacja odwadniania
  osadu).
- oczyszczalnia dla Zakładu Przetwórstwa Owoców Agrotex w Łososinie Dolnej
  (zbiornik wyrównawczy ze stacją sit, reaktor bioogiczny I st., stacja flotacji
  ciśnieniowej do współpracy z reaktorem biologicznym, stacja odwadniania
  osadu, komora stabilizacji tlenowej
- i inne

Szczegóły w zakładce - referencje

Dokonania ...
Zakład Rybny w Oiechnicy - instalacja wentylacji Zakład Rybny w Oiechnicy - instalacja wentylacji
Logo Logo